EME Guard

27.0-40 000.0 MHz

EME Guard是一个用于个人监测并记录天线附近电磁辐射水平的宽带仪表。当预先设定的指数被超过时它将警告使用者。

型号: EME GUARD

相关产品

80-6 000 MHz
700-11 000 MHz